Βοήθεια:Επικύρωση σελίδας

Επικύρωση σελίδας είναι η διαδικασία επισκόπησης του άρθρου απο τους Συντάκτες ή η αναθεώρηση ενός άρθρου όσον αφορά την ακρίβεια και αν τηρεί τα πρότυπα ποιότητας του Wiki.

Κατα την επισκόπηση της σελίδας δίνεται συνήθως μια εκτίμηση της ποιότητας όπου οι αναγνώστες μπορούν να δούν στη σελίδα ιστορικού του άρθρου. Οι αναθεωρήσεις των άρθρων χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες "Ακρίβεια", "Βάθος" και "Αναγνωσιμότητα". Η κάθε κατηγορία δίνει τη δική της εκτίμηση με χαρακτηρισμούς.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την αναγνωσιμότητα αποδίδεται ο όρος "Ανεπαρκές" σε άρθρα με πολύ σοβαρά προβλήματα, "Αποδεκτό" σε άρθρα με σοβαρά προβλήματα αλλα αποδεκτά, "Καλό" σε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο άρθρο και "Περιεκτικό" για ένα ολοκληρωμένο και σωστό άρθρο. Αυτό επιτρέπει στον αναγνώστη να είναι σίγουρος ότι το άρθρο αυτό είναι λειτουργικό.

Για να σηματοδοτήσει κανείς τις επισκοπήσεις ως αναθεωρήσεις ποιότητας θα πρέπει να είναι μέλος της ομάδας Συντακτών-Επεξεργαστών Wiki. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των Συντάκτών εδώ