Συστατικό για το φάρμακο

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Συστατικό για το φάρμακο Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 8
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πηγαίνετε στον Baek-Go, ώστε να λάβετε την αποστολή. Στη συνέχεια σκοτώνετε Μπλε Λύκους μέχρι να λάβετε το Συκώτι Λύκου. Αφού το λάβετε επιστρέφετε στον Baek-Go και πάλι για να ολοκληρωθεί η αποστολή.